จ้างเหมารักษาความสะอาด อู่กัลปพฤกษ์ เขตการเดินรถที่ 5

วันที่ประกาศ: 
29/07/2563
วันที่อนุมัติแผน: 
29/07/2563
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: