จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 1 (อู่บางเขน)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
1337500
ราคากลาง: 
1,092,960.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท รักษาความปลอดภัย อมร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ราคา: 
1,327,400.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยเลิศทรัพย์ จำกัด
ราคา: 
1,439,878.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยาม-บางกอก อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด
ราคา: 
1,436,796.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด
ราคา: 
1,175,245.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท รักษาความปลอดภัย จิณณพัด จำกัด
ราคา: 
1,337,399.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท รักษาความปลอดภัย เซนทรี กรุ๊ป
ราคา: 
1,188,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท รักษาความปลอดภัย ท๊อป การ์เดียน จำกัด
ราคา: 
1,267,128.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด
ราคา: 
1,175,245.00
วันที่ประกาศ: 
16/08/2562