จ้างเหมารักษาความปลอดภัย

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณ: 
3077902.08
วันที่รับเอกสาร: 
04/08/2558 - 10/08/2558
วันที่ยื่นซอง: 
19/08/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
28/08/2558
ราคากลาง: 
2,798,092.80
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, สิงหาคม 4, 2558