จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณ สำนักงานใหญ่ และเขตการเดินรถที่ 1-8

เลขที่ประกาศ: 
พิเศษ/40/2566 ลว. 8 ก.ย.66
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
13510000
ราคากลาง: 
13,363,200.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท รักษาความปลอดภัยราชาโยค จำกัด
ราคา: 
12,412,777.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท รักษาความปลอดภัยราชาโยค จำกัด
ราคา: 
12,412,777.00
วันที่ประกาศ: 
14/09/2566