จ้างพัฒนาระบบบริหารสัญญาและคดี จำนวน 1 โครงการ

วันที่ประกาศ: 
24/07/2562
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธ๊เฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
140,000.00 บาท