จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
1100000
ราคากลาง: 
918,916.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จำกัด
ราคา: 
915,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จำกัด
ราคา: 
915,000.00
วันที่ประกาศ: 
27/09/2562