จ้างทำความสะอาด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ จำนวน 1 ปี

เลขที่ประกาศ: 
พิเศษ 68/2562 ลว.12 มิ.ย.2562
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
1302000
ราคากลาง: 
1,240,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.อาร์.ดี.เซอร์วิส
ราคา: 
1,260,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี้ จำกัด
ราคา: 
2,124,621.96
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วิส จำกัด
ราคา: 
1,272,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ราคา: 
1,300,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท รักษาความปลอดภัย จิณณพัด จำกัด
ราคา: 
1,302,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.อาร์.ดี.เซอร์วิส
ราคา: 
1,260,000.00
วันที่ประกาศ: 
18/06/2562