จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน

เลขที่ประกาศ: 
พิเศษ 43/ 2566 ลว 21 ก.ย. 2566
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
80067260.97
ราคากลาง: 
80,067,260.97
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด
ราคา: 
22,968,931.37
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด
ราคา: 
6,345,421.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัทฮีโน่มอเตอร์เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ราคา: 
21,291,823.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัทฮีโน่มอเตอร์เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ราคา: 
5,031,225.60
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท แสงเจริญทูลส์เซ็นเตอร์ จำกัด
ราคา: 
21,726,350.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัทไทยแสงเจริญ เซอร์วิส จำกัด
ราคา: 
2,703,510.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด
ราคา: 
22,968,931.37
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด
ราคา: 
6,345,421.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัทฮีโน่มอเตอร์เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ราคา: 
21,291,823.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัทฮีโน่มอเตอร์เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ราคา: 
5,031,225.60
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท แสงเจริญทูลส์เซ็นเตอร์ จำกัด
ราคา: 
21,726,350.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัทไทยแสงเจริญ เซอร์วิส จำกัด
ราคา: 
2,703,510.00
วันที่ประกาศ: 
22/09/2566