จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์ติดภายในรถโดยสาร

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
23682000
ราคากลาง: 
240,750.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
หจก.เอ.วิน.เทรคดิ้ง จำกัด
202,230.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
หจก.เอ.วิน.เทรคดิ้ง จำกัด
202,230.00
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, พฤษภาคม 12, 2558