จำหน่ายทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2562 ของเขตการเดินรถที่ 7 จำนวน 89 รายการ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
2,350
วันที่รับเอกสาร: 
08/01/2564 - 19/01/2564
วันที่ยื่นซอง: 
08/01/2564 - 19/01/2564
วันที่เปิดซองประมูล: 
21/01/2564
ราคากลาง: 
2,350.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, มกราคม 8, 2564