จำนวนรถ ณ 30 กันยายน 2565 (แหล่งที่มาข้อมูล : รายงานประจำปี 2565)

กราฟแสดง จำนวนรถ ณ 30 กันยายน 2565 (แหล่งที่มาข้อมูล : รายงานประจำปี 2565)

ตารางแสดง จำนวนรถ ณ 30 กันยายน 2565 (แหล่งที่มาข้อมูล : รายงานประจำปี 2565)

ชื่อข้อมูล จำนวน
รถ ขสมก. 2,885.00
รถเอกชนร่วมบริการ 31.00
รถตู้โดยสารปรับอากาศ 1,777.00
รถเล็กในซอย 1,708.00
รถมินิบัส 266.00
รถตู้ CNG 65.00

เอกสารที่เกี่ยวข้อง