จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงขนาด 500 KVA 3 เฟส 4 สาย จำนวน 1 ใบ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีกรณีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
1046550
ราคากลาง: 
1,046,550.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, พฤษภาคม 18, 2559