ค่าโดยสารไม่เป็นธรรม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 26562 เวลา 23.00 น ได้ใช้บริการรถประจำทางปรับอากาศสาย 509 เลขข้างรถประจำทาง 56044 เนื่องจากดิฉันนั่งจากอนุสาวรีย์ชัยฯ มาลงที่ซอยเพชรเกษม 46 พนักงานบอกว่าค่าโดยสาร 21 บาท แต่ป้ายข้างในรถประจำทางบอกว่าค่าโดยสาร อนุสาวรีย์ชัยฯ - วัดจันทร์ (ซฮยเพชรเกษม 48) ค่าโดยสาร 21 บาท แต่ดิฉันนั่งไม่ถึงวัดจันทร์ ค่าโดยสารควรจะเป็น 19 บาท ถูกต้องไหมค่ะ และดิฉันนั่งโดยสารรถประจำทาสาย 509 เป็นบางครั้งเลยจำค่าโดยสารไม่ได้ ถ้าถูกต้องเป็น 19 บาท แสดงว่า พนักงานเก็บค่าโดยสารเกินซึ่งไม่เป็นธรรมกับลูกค้า

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริง ขอเรียนว่า อัตราค่าโดยสารรถโดยสารปรับอากาศสาย 509 จากป้ายอนุสาวรีย์ชัยฯ ไปลงที่ซอยเพชรเกษม 46 ราคา 21 บาท ตามตารางที่กรมการขนส่งทางบกกลางกำหนด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ