ควรปรับปรุงรถเมล์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วงเวลาเร่งด่วน เช้า - เย็น ควรจะปล่อยรถให้มากขึ้น หรือกำหนดเวลาที่รถเมล์จะมาถึงป้ายใหญ่ๆ ผู้โดยสารจะได้กะเวลาได้ ยืนรอทีเกือบชั่วโมงไม่มาซักคัน ะนักงานขับรถทราบอยู่แล้วว่าสาย117 รถน้อย แต่ก็ไม่เปิดรับคนใกล้ป้ายเมื่อรถติด บางทีก็ควรเข้าใจด้วย คนเขาเสียเวลารอคันใหม่อีก แล้วก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะมา เคร่งครัดมาก ทำไมถึงกำหนดเวลาที่รถจะถึงแต่ละป้ายไม่ได้ ควรจะเคร่งครัดเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะด้วยค่ะ ถ้าปรับปรุงเรื่องเวลา หรือเพิ่มรถให้มากขึ้นได้ จะขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 117 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)