ขายอุปกรณ์ที่ถอดออกมาจากรถโดยสารปลดระวางของรถโดยสาร จำนวน 4 คัน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
5730.92
วันที่เปิดซองประมูล: 
05/07/2560
ราคากลาง: 
5,730.92
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
นายสายชล สีเนียม
4,948.75
นางปรียาพร บรรเรียนกิจ
112.35
นายธนบดี สามิภักดิ์
699.82
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
นายสายชล สีเนียม
4,948.75
นางปรียาพร บรรเรียนกิจ
112.35
นายธนบดี สามิภักดิ์
699.82
วันที่ประกาศ: 
พุธ, กรกฎาคม 5, 2560