ขายน้ำมันเครื่องใช้แล้ว

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีขายทอดตลาด
วันที่รับเอกสาร: 
17/12/2562 - 25/12/2562
วันที่ยื่นซอง: 
26/12/2562
วันที่เปิดซองประมูล: 
26/12/2562
ราคากลาง: 
34,170.00
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, ธันวาคม 17, 2562