ขายทอดตลาดรถปลดระวาง (รถใช้งานสำนักงาน) จำนวน 10 คัน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ทอดตลาด
วันที่รับเอกสาร: 
18/06/2562 - 27/06/2562
วันที่ยื่นซอง: 
28/06/2562
วันที่เปิดซองประมูล: 
28/06/2562
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, มิถุนายน 18, 2562