ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด สำนักงานใหญ่ จำนวน 153 รายการ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีขายทอดตลาด
วันที่รับเอกสาร: 
26/11/2562 - 06/12/2562
วันที่ยื่นซอง: 
09/12/2562
วันที่เปิดซองประมูล: 
09/12/2562
ราคากลาง: 
6,515.00
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, พฤศจิกายน 26, 2562