ขายทรัพย์สินชำรุด 30 กันยายน 2558 ของสำนักงานใหญ่ จำนวน 149 รายการ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วันที่เปิดซองประมูล: 
14/12/2559
ราคากลาง: 
10,435.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
นายสมพร เลิศสินเกรียงไกร
11,575.00
นายรัฐวิทย์ รัฐวงศ์ธนากุล
8,400.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
นายสมพร เลิศสินเกรียงไกร
11,575.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, ธันวาคม 14, 2559