ขอให้สาย 77มี GPS ทุกคัน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ใช้รถสาย77และ App Viabus แต่มีรถสาย77หลายคันไม่มีGPS ทำให้การใช้บริการVIABUS ได้ไม่สมบูรณ์ จึงขอสอบถามว่าเมื่อไหร่จะมีGPSในรถสาย77ครบทุกคันครับ