ขอให้พิจารณาเรื่องการเดินรถสาย 140

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
จากการที่ ขสมก. ยุติให้บริการรถโดยสารปรับอากาศในเส้นทางทับซ้อนกับเอกชน สาย 140 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ทำให้โดยสารด้วยความยากลำบาก เนื่องจากรถน้อยลง และทำให้ผู้โดยสารเบียดแน่น โดยเฉพาะเวลาเช้าไปทำงานและเลิกงาน ก่อให้เกิดความเดือดร้อนมาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)