การให้บริการรถ ขสมก. สาย 67

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย 67 ซักเสมียนนารี- เซ็นทรัลพระราม 3 มีจำนวนรถที่ให้บริการน้อย เวลาห่างกันมาก บางคันมาติดกัน บางคันห่างกันเป็นครึ่งชั่วโมง อยากให้ปรับแก้ไขเรื่องตารางเวลาเดินรถ ให้มีความเหมาะสมและสะดวกมากยิ่งขึ้น ขอบคุณที่รับฟังความเห็นนะคะ เป็นผู้ใช้บริการทุกเช้าเย็น อยากให้ ขสมก.ช่วยเร่งแก้ไขด้วยค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ