การแก้ปัญหารถสาย 509 ขาดช่วงในช่วงเช้า

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ผมเป็นหนึ่งในผู้ใช้บริการรถสาย 509 และสังเกตุเห็นว่าในช่วงเช้ารถสาย 509 มักจะประสบปัญหารถขาดช่วง ผู้โดยสารยืนรอรถสาย 509 บริเวณป้ายอนุสาวีย์เป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีสาเหตุมาจาก รถโดยสารที่วิ่งรถจากอนุสาวรีย์ผ่านเส้นทางทำเนียบรัฐบาล กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตร กองทัพภาคที่ 1 มีเพียง 2 สาย คือ รถสาย 509 และรถร่วมบริการสาย 157 (ซึ่งมีจำนวนน้อยมาก) จึงปรากฎภาพ ผู้โดยสารยืนรอรถเป็นจำนวนมาก และมีเรื่องร้องเรียนสาย 509 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผมได้เขียน ขอให้ ขสมก. เพิ่มจำนวนรถสาย 509 หรือจัดคิวการเดินรถสาย 509 ใหม่ ซึ่งทาง ขสมก. แจ้งว่าเกิดจากปัญหาทางการจราจรและได้แจ้งเรื่องดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว แต่ปัญหาดังกล่าวกลับยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่ประการใด ผมจึงขอให้ ขสมก. พิจารณาทบทวนการจัดคิวรถสาย 509 ใหม่ ดังนี้ ในช่วงเช้า (เวลา 04.30 - 10.30 น.) เป็นเวลาเร่งด่วน และขอให้ ขสมก. ปล่อยรถสาย 509 วิ่งแค่จากบางแค - อนุสาวรีย์ เนื่องจาก การเดินทางจากอนุสาวรีย์ไปหมอชิต มีรถประจำทางหลายสาย อาทิเช่น 29 503 510 522 เป็นต้น ผู้โดยสารสามารถต่อรถได้สะดวกหากประสงค์จะเดินทางไปหมอชิต ซึ่งจะทำให้รอบระยะเวลาการเดินรถสาย 509 สั้นลง และไม่ต้องประสบปัญหาการจราจรหนาแน่นในช่วงเช้า ส่วนในช่วงเย็น หรือสุดสัปดาห์ ขสมก. สามารถปล่อยรถสาย 509 วิ่งจากบางแค - หมอชิตได้ตามปกติ เนื่องจากในช่วงเย็นไม่ใช่เวลาเร่งด่วน และรถ มีปริมาณหนาแน่นทุกเส้นทาง ผมหวังว่า ขสมก. จะนำคำแนะนำดังกล่าวไปพิจารณาทบทวนการจัดคิวรถสาย 509 ซึ่งอาจแก้ปัญหารถสาย 509 ขาดช่วงในช่วงเช้า และขอร้องเรียนต่าง ๆ และขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ