การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์รายได้และค่าใช้จ่ายต่อกำไร (ขาดทุน) สุทธิ ณ 30 กันยายน 2565 (แหล่งที่มาข้อมูล : รายงานประจำปี 2565)

กราฟแสดง การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์รายได้และค่าใช้จ่ายต่อกำไร (ขาดทุน) สุทธิ ณ 30 กันยายน 2565 (แหล่งที่มาข้อมูล : รายงานประจำปี 2565)

ตารางแสดง การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์รายได้และค่าใช้จ่ายต่อกำไร (ขาดทุน) สุทธิ ณ 30 กันยายน 2565 (แหล่งที่มาข้อมูล : รายงานประจำปี 2565)

ชื่อข้อมูล จำนวน
รายได้ 7,374,046,334.34
ค่าใช่จ่าย 13,443,340,955.70
กำไร(ขาดทุน) -8,461,333,669.62

เอกสารที่เกี่ยวข้อง