การว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
1874597.20
วันที่รับเอกสาร: 
13/09/2562 - 20/09/2562
วันที่ยื่นซอง: 
23/09/2562
วันที่เปิดซองประมูล: 
24/09/2562
ราคากลาง: 
1,874,358.40
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, กันยายน 13, 2562