การจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์โครงการ Butterfly Project

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
495000
วันที่รับเอกสาร: 
26/07/2561
ราคากลาง: 
495,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ทรีนิตี้พลัส จำกัด
495,000.00
บริษัท อัพเปอร์ พลัส จำกัด
498,000.00
บริษัท นิกกี้ สตูดิโอ โปรดักชั่น จำกัด
500,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ทรีนิตี้พลัส จำกัด
495,000.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, สิงหาคม 3, 2561