การจัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ (มี.ค.63)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
206627.70
ราคากลาง: 
206,627.70
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริบัท เบญ.กรุ๊ป แอคเซสโซรี่ จำกัด
206,627.70
บริษัท ออฟฟิค ไดเรคท์ จำกัด
220,794.50
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริบัท เบญ.กรุ๊ป แอคเซสโซรี่ จำกัด
206,627.70
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, มีนาคม 10, 2563