กล่าวชมเชย พนง.สาย 70 (วิ่งแทนสาย 166) ที่ช่วยเก็บเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ให้ครับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
กล่าวชมเชยและขอบคุณพนง.เก็บค่าโดยสารสาย 70 (วิ่งแทนสาย 166) ในช่วงเช้าระหว่าง 09.50 - 10.25น. (อนุสาวรีย์-สถาบันปัญญาภวัฒน์) ที่ช่วยเก็บเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ให้ครับ และคุณประทุม ธิงาม ผู้ช่วยผู้จัดการสาย 70 ที่ช่วยในการประสานงานและเก็บของให้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ 1348 ที่ช่วยรับเรื่องประสานให้อีกทางครับ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ