สาย 145 ขับรถระมัดระวัง ใส่ใจความปลอดภัยดีมาก 3-40275

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอบคุณคุณสุธรรม สุขะปูนพันธ์ ขับรถชิดซ้าย รับส่งผู้โดยสายเลนซ้าย เข้าป้ายรับส่งตลอด ใส่ใจความปลอดภัยผู้โดยสาร ฝากชมเชยพนักงานด้วยครับ 15 มีค 7;27

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป