ชื่นชมพนักงานขับรถ และกระเป๋ารถประจำทางสาย 510 (12-5558)

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอแสดงความชื่นชมพนักงานขับรถและกระเป๋ารถโดยสารสาย 510 เลขรถ 12-5558 พนักงานขับรถมีการขับรถไม่ประมาท และที่สำคัญคือหยุดรถในทุก ๆ ป้ายที่ผู้โดยสารโบกรถ แม้ว่าผู้โดยสารขึ้นรถเพียง 1 คน นอกจากนี้กระเป๋ารถประจำทางมีจิตบริการให้กับผู้โดยสาร มีการกล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณผู้โดยสารทุกครั้งที่ใช้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีและเสมอต้นเสมอปลาย ซึ่งผมไม่เคยเจอพนักงานคนใดที่ปฏิบัติตนได้ดีและนานขนาดนี้ในตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผมใช้บริการรถเมลล์สาย 510 ดังนั้นผมจึงขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณพนักงานดังกล่าวที่ทำให้ผมมีความประทับใจในการใช้บริการรถ ขสมก ต่อไป

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงานทั้งสอง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ