การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์รายได้และค่าใช้จ่ายต่อกำไร (ขาดทุน) สุทธิ

การฟแสดง การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์รายได้และค่าใช้จ่ายต่อกำไร (ขาดทุน) สุทธิ

ตารางแสดง การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์รายได้และค่าใช้จ่ายต่อกำไร (ขาดทุน) สุทธิ

ชื่อข้อมูล จำนวน
รายได้ 8,062,530,517.11
ค่าใช่จ่าย 12,852,930,022.85
กำไร(ขาดทุน) -4,790,399,505.74