การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์รายได้และค่าใช้จ่ายต่อกำไร (ขาดทุน) สุทธิ

กราฟแสดง การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์รายได้และค่าใช้จ่ายต่อกำไร (ขาดทุน) สุทธิ

ตารางแสดง การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์รายได้และค่าใช้จ่ายต่อกำไร (ขาดทุน) สุทธิ

ชื่อข้อมูล จำนวน
รายได้ 8,308,958,168.29
ค่าใช่จ่าย 13,111,184,329.47
กำไร(ขาดทุน) -4,802,226,161.18