รถเมล์ A1 A2 A3 A4

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถ A1 A2 A3 A4 บริการดีค่าโดยสารถูกมาก ทั้ง พกส.และพขร.ผมขอเสนอแนะให้เก็บค่าสัมภาระของ ผดส.ด้วยเหมือนสายการบินจะได้เพิ่มรายได้ให้ขสมก.อีกทางหนึ่งครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการที่ดี เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ