59 ไม่จอด/ขับเร็ว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมลส์สาย 59 ไม่จอดป้ายบริเวณหน้าตึกช้าง นอกจากไม่ชลอรถขณะผ่านป้าย ขับขี่ด้วยความเร็วสูง และไม่สังเกตหรือไม่มองว่ามีผู้โดยสารที่ป้ายรถเมลส์หรือไม่ นอกจากนี้ปริมณรถยังน้อยมาก เฉลี่ย 1 ชัวโม่งต่อคัน หากว่าไม่ต้องการผู้โดยสารก็ยกเลิกป้ายนี้ไปเลย

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลอบรมพนักงานโดยรวม เรื่องการมีจิตสำนึกการให้บริการและหยุดรับ-ส่งผู้ใช้บริการตามเครื่องหมายหยุดรับ-ส่งที่กำหนดอย่างเคร่งครัด หากท่านประสบเหตุการณ์เช่นนี้อีก ขอความกรุณาแจ้งเรื่อง หมายเลขข้างรถ เลขทะเบียนรถ เพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบนำพนักงานผู้กระทำผิดมาลงโทษตามระเบียบองค์การต่อไป