509 รอรถนานนนนนนนนนนนนนนนน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมย์509 ใต้ bts อารี ฝั่งห้าง รอนานมากรอมาเป็น ชม ล่ะรถก็ยังไม่มามีแต่ฝั่งตรงข้ามอยากทราบเวลาปล่อยรถและความถี่ของรถที่ปล่อยอออกมาค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ