ขอรถเมล์ปรับอากาศ สาย 67

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอให้จัดรถเมล์ปรับอากาศสาย 67 ให้บริการด้วยคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข นำเข้าที่ประชุมครับมาก ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ