การติอ gpsบอกตำแหน่งรถเมล์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ปัจจุบันราคาเครื่องgpsลดลงมามากแล้ว การบอกตำแหน่งรถเมล์แต่ละสายน่าจะเริ่มใช้ได้ เพื่อเป็นการบริหารเวลาและบริหารเที่ยวรถ ให้ตรงต่อความต้องการ ด้านผู้ใช้บริการจะได้วางแผนการเดินทางได้ดีขึ้น

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงการให้บริการต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ