ลงทะเบียนบัตรโดยสาร ขสมก.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ITA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ช่องทางการตอบ EIT

News/Event

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 19 ราย

ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 19 ราย_1

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 19 ราย 1. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 79 เขตการเดินรถที่ 6    2. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 79 เขตการเดินรถที่ 6    3.

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 20 ราย

ระจำวันที่ 8 สิงหาคม 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 20 ราย_1

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 20 ราย 1. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 54 เขตการเดินรถที่ 8 2. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 73 เขตการเดินรถที่ 8 3. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 3

พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 82 เพศหญิง เขตการเดินรถที่ 5 และ พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 509 เพศหญิง เขตการเดินรถที่ 6 เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

bmta Zone 5_1

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กรณี พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 82 เพศหญิง เขตการเดินรถที่ 5 (ปฏิบัติหน้าที่เก็บค่าโดยสารช่วงกะเช้า) , พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 509 เพศหญิง เขตการเดินรถที่ 6 (ปฏิบัติหน้าที่เก็บค่าโดยสารช่วงกะบ่าย)

๔ พฤษภาคม " วันฉัตรมงคล " เป็นวันที่รำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเสร็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลก่อนจะมีพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร

001

๔ พฤษภาคม " วันฉัตรมงคล " เป็นวันที่รำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี ครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี


สิทธิสวัสดิการที่ผู้สูงอายุพึงได้รับ

พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19

รณรงค์ลดอุบัติเหตุ

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ขสมก.

ข้อปฏิบัติป้องกันการกระทำที่อาจเกิดการแพร่ระบาด COVID-19

มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม
แบบสอบถามข้อมูลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
280 งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ
วารสารวิชาการ Unisearch Journal
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ภาพสัญลักษณ์ปีท่องเที่ยววิถีไทย
การท่องเที่ยวและกีฬา
ภาพสัญลักษณ์ GovChannel
ภาพสัญลักษณ์จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ภาพสัญลักษณ์ผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน
ภาพสัญลักษณ์ กระทรวงคมนาคม
ภาพสัญลักษณ์ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ สถาบันการบินพลเรือน
ภาพสัญลักษณ์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ภาพสัญลักษณ์กรมเจ้าท่า
ภาพสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางบก
GovChannel
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2564
E-Learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ