ไม่สนใจผู้โดยสารพิการทางสายตา

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
กระเป๋ารถเมย์ไม่สนใจผู้พิการทางสายตา ให้เขาเดินและนั่งเองไม่ถามว่าลงที่ไหน