ไม่สนใจผู้โดยสารพิการทางสายตา

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
กระเป๋ารถเมย์ไม่สนใจผู้พิการทางสายตา ให้เขาเดินและนั่งเองไม่ถามว่าลงที่ไหน

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม สายรถ วันเวลา สถานที่ ทะเบียนรถหรือหมายเลขรถ เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด บริการด้วยกิริยาวาจาสุภาพ ดูแลเอาใจใส่ผู้โดยสารให้ได้รับความสะดวก ทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ