รถสาย 195 เสริมบางปะกอก-กรมศุลกากร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ช่วงเช้าที่เป็นเวลาเร่งด่วน (6.30-9.00 น.) รถสาย 195 ขาดระยะ รอนานมากๆ โดยเฉพาะเวลา 6.40-7.30 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีพนักงานที่ต้องเข้าปฎิบัติงานให้ทันเวลา 8.00 - 8.30 น. (เวลาทำการปกติของบริษัทส่วนใหญ่) รถจะไม่มีมา ทำให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยส่วนใหญ่ที่ต้องใช้บริการรถประจำทางเข้าทำงานไม่ทันเวลา (มีผลทำให้ถูกหักเงิน, หรือเสียประวัติการปฎิบัติงานที่ดี) จึงเรียนมาเพื่อเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โปรดเร่งจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน เพื่อลดผลกระทบจากความเดือดร้อนของผู้ใช้บริการต่อไป