ประกาศราคากลาง จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

วันที่ประกาศ: 
07/10/2019
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง: 
5,457,000.00 บาท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: