ประกาศราคากลาง การว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ

วันที่ประกาศ: 
13/09/2019
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง: 
1,874,358.40 บาท