ราคากลางจ้างบุคคลภายนอกรื้อถอนเสาอากาศพร้อมสายอากาศเดิมและติดตั้งใหม่ทดแทน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
766869
ราคากลาง: 
766,869.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
Thursday, June 11, 2015