องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ.2519 (ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2519) มีภาระหน้าที่ในการจัดบริการรถโดยสารประจำทางวิ่งรับส่งประชาชนในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ จัดรถวิ่งบริการในเส้นทางต่าง ๆ รวม 114 เส้นทาง มีจำนวนรถทั้งสิ้น 3,509 คัน (ณ เดือน กรกฎาคม 2556) แยกเป็นรถธรรมดา 1,659 คัน รถปรับอากาศ 1,850 คัน และมีรถของบริษัทเอกชนที่ร่วมวิ่งบริการกับ ขสมก.ทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศจำนวน 3,744 คัน,
รถมินิบัสธรรมดา 624 คัน,รถมินิบัสปรับอากาศ 396 คัน,รถในซอย 2,244 คัน และรถตู้โดยสารปรับอากาศ 5,095 คัน

quad_test.gif ประเภทของรถที่ให้บริการและอัตราค่าบริการ

ประเภทรถ
สีของรถ
อัตราค่าโดยสาร
เวลาบริการ
รถธรรมดา
ครีม-แดง
6.50 บาทตลอดสาย
05.00-23.00 น.
รถทางด่วน
ครีม-แดง
8.50 บาทตลอดสาย
05.00-23.00 น.
รถบริการตลอดคืน
ครีม-แดง
8 บาทตลอดสาย
23.00-05.00 น.
รถธรรมดา
ขาว-น้ำเงิน
7.50 บาทตลอดสาย
05.00-23.00 น.
รถทางด่วน
ขาว-น้ำเงิน
9.50 บาทตลอดสาย
05.00-23.00 น.
รถบริการตลอดคืน
ขาว-น้ำเงิน
9 บาทตลอดสาย
23.00-05.00 น.
รถปรับอากาศ
ครีม-น้ำเงิน
10 12 14 16 18 บาท
(ตามระยะทาง)
05.00-23.00 น.
รถปรับอากาศ (ยูโร2)
เหลือง-ส้ม
11 13 15 17 19 21 23 บาท
(ตามระยะทาง)
05.00-23.00 น.

quad_test.gif เงื่อนไขการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารรถโดยสารประจำทาง

ก. ผู้ได้รับการยกเว้นค่าโดยสาร
1. ผู้ตรวจการขนส่ง
2. พระภิกษุ สามเณร       
3. แม่ชี(ที่ถือหนังสือรับรองการบวชจากสำนักปฏิบัติธรรมพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน)
4. บุรุษไปรษณีย์ในเครื่องแบบ (ขณะปฏิบัติหน้าที่)
5. ผู้ถือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
6. ผู้ถือบัตรหรือเหรียญตราของทางราชการ ที่ระบุไว้ว่ามีสิทธิยกเว้นค่าโดยสารประจำทาง

quad_test.gif เงื่อนไขการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารรถโดยสารประจำทาง

ข. ผู้ได้รับการลดหย่อนค่าโดยสารครึ่งราคา
ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถเมล์(ธรรมดา) ของ ขสมก. มีสิทธิได้รับการลดหย่อนค่าโดยสารได้ในอัตราครึ่งราคา สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้
1. คนตาบอด ที่มีหนังสือรับรองของสมาคมคนตาบอด
2. ทหาร ตำรวจ ในเครื่องแบบ
3. ผู้ถือบัตรหรือเหรียญตราของทางราชการ ที่มีระเบียบระบุไว้ว่ามีสิทธิได้รับการลดหย่อนค่าโดยสาร รถประจำทางครึ่งราคา เสียค่าโดยสารครึ่งราคา ดังนี้
quad_test.gif ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญชัยสมรภูมิ และทายาท
quad_test.gif ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป
quad_test.gif ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญราชการชายแดน
quad_test.gif ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชน
quad_test.gif ผู้ถือบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการชั้นที่ 1 2 3 และ 4
  quad_test.gif ผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ 1
  quad_test.gif ผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ราชการสนาม กรณีไปทำการรบในงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป กรณีพิพาทกับอินโดจีน กรณีสงครามมหาเอเชียบูรพา กรณีสงครามเกาหลี และกรณีสงครามเวียดนาม
  quad_test.gif ผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 1
  4. ผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 แสดงบัตรประจำตัวประชาชนเมื่อมาใช้บริการรถโดยสาร ประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและรถของผู้ ประกอบการที่เดินรถร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
  5. ผู้พิการทุกประเภท ได้แก่ คนพิการที่เห็นเป็นประจักษ์ หรือคนพิการที่ถือบัตรสมาชิกสมาคมคนพิการสมาคม
ใดสมาคมหนึ่ง ในเส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทาง
ต่อเนื่องและหมวด 4 กรุงเทพมหานคร

quad_test.gif เงื่อนไขการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารรถโดยสารประจำทาง

  ค.ราคาบัตรเดือนสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา
  1. นักเรียนในเครื่องแบบ ตั้งแต่ชั้น ม. 3 ลงมาให้เสียค่าโดยสาร 1 ใน 3 ของค่าโดยสารปกติ โดยให้ซื้อบัตรเดือนในอัตราค่าโดยสาร เที่ยวเดียว คูณด้วย 44 สำหรับการโดยสารที่ไม่รวมวันเสาร์และ วันอาทิตย์ หรือคูณด้วย 52 สำหรับการโดยสารที่ไม่รวมวันอาทิตย์ ไป 1 เที่ยว ต่อวัน เศษของเดือนให้คำนวณตามส่วน
  2. นักเรียนในเครื่องแบบ ตั้งแต่ชั้น ม.4 ขึ้นไป นิสิต นักศึกษา ในเครืองแบบ หรือแสดงบัตรโดยใช้บัตรเดือนให้เสียค่าโดยสาร 2 ใน 3 และให้ใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบัตรเดือนตาม ข้อ 1

quad_test.gif ค่าโดยสารครึ่งราคารวมค่าธรรมเนียมรถปรับอากาศธรรมดา

ค่าโดยสารรวม ค่าธรรมเนียม(บาท)
ค่าโดยสารครึ่งราคา รวมค่าธรรมเนียม(บาท)
10 บาท
7 บาท
12 บาท
8 บาท
14 บาท
10 บาท
16 บาท
11 บาท
18 บาท
13 บาท

quad_test.gif ค่าโดยสารครึ่งราคารวมค่าธรรมเนียมรถปรับอากาศยูโรทู

ค่าโดยสารรวม ค่าธรรมเนียม(บาท)
ค่าโดยสารครึ่งราคา รวมค่าธรรมเนียม(บาท)
11 บาท
8 บาท
13 บาท
9 บาท
15 บาท
11 บาท
17 บาท
12 บาท
19 บาท
13 บาท
21 บาท
15 บาท
23 บาท
16 บาท

       quad_test.gifราคาจำหน่ายตั๋วล่วงหน้ารถโดยสารประจำทาง

ตั๋วโดยสารรถธรรมดา
  ตํ๋วโดยสารรายสัปดาห์   ตั๋วโดยสารรายเดือน
ตั๋วโดยสารรถปรับอากาศ
ตํ๋วโดยสารรายสัปดาห์    ตั๋วโดยสารรายเดือน