การบริการ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พุทธศักราช 2519 (ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2519) มีภาระหน้าที่ในการจัดบริการรถโดยสารประจำทางวิ่งรับส่งประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ จัดรถวิ่งบริการในเส้นทางต่าง ๆ รวม 309 เส้นทาง มีจำนวนรถทั้งสิ้น 6,029 คัน (ณ ตุลาคม 2566) แยกเป็นรถ ขสมก. รถธรรมดา 1,520 คัน รถปรับอากาศ 1,365 คัน และมีรถของบริษัทเอกชนที่ร่วมวิ่งบริการกับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รถร่วมบริการ รถมินิบัส 94 คัน  รถเล็กในซอย 1,488 คัน รถตู้โดยสารปรับอากาศ 1,501 คัน และรถตู้ CNG เชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 61 คัน

ประเภทของรถที่ให้บริการและอัตราการให้บริการ: 
ประเภทรถสีของรถอัตราค่าโดยสาร เวลาบริการ
รถธรรมดา
ครีม- แดง
8 บาท ตลอดสาย (กะสว่างเพิ่ม 1.50 บาท)
05:00 - 23:00 น.
รถทางด่วน
ครีม - แดง
10 บาท ตลอดสาย
05:00 - 23:00 น.
รถบริการตลอดคืน
ครีม - แดง
9.50 บาท ตลอดสาย
23:00 - 05:00 น.
รถปรับอากาศ
ครีม-น้ำเงิน
12 14 16 18 20 บาท (ตามระยะทาง) ทางด่วนเพิ่มค่าบริการ 2 บาท
05:00 - 23:00 น.
รถปรับอากาศ(ยูโรทู)
เหลือง-ส้ม
13 15 17 19 21 23 25 บาท (ตามระยะทาง) ทางด่วนเพิ่มค่าบริการ 2 บาท
05:00 - 23:00 น.
รถปรับอากาศ(PBC)
ขาว
13 15 17 19 21 23 25 บาท (ตามระยะทาง) ทางด่วนเพิ่มค่าบริการ 2 บาท
05.00 - 23.00 น.
รถปรับอากาศ ใช้ก๊าซ(NGV 489)
ฟ้า
15 20 25 บาท (ตามระยะทาง) ทางด่วนเพิ่มค่าบริการ 2 บาท
05.00 - 23.00 น.
เงื่อนไขการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสาร: 
ผู้ได้รับการยกเว้นค่าโดยสาร
 1. ผู้ตรวจการขนส่ง
 2. พระภิกษุ สามเณร
 3. แม่ชี(ที่ถือหนังสือรับรองการบวชจากสำนักปฏิบัติธรรมพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน)
 4. บุรุษไปรษณีย์ในเครื่องแบบ (ขณะปฏิบัติหน้าที่)
 5. ผู้ถือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 6. ผู้ถือบัตรหรือเหรียญตราของทางราชการ ที่ระบุไว้ว่ามีสิทธิยกเว้นค่าโดยสารประจำทาง
ผู้ได้รับการลดหย่อนค่าโดยสารครึ่งราคา

ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถเมล์(ธรรมดา) ของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีสิทธิได้รับการลดหย่อนค่าโดยสารได้ในอัตราครึ่งราคา สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

 1. คนตาบอด ที่มีหนังสือรับรองของสมาคมคนตาบอด
 2. ทหาร ตำรวจ ในเครื่องแบบ
 3. ผู้ถือบัตรหรือเหรียญตราของทางราชการ ที่มีระเบียบระบุไว้ว่ามีสิทธิได้รับการลดหย่อนค่าโดยสาร รถประจำทางครึ่งราคา เสียค่าโดยสารครึ่งราคา ดังนี้
  1. ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญชัยสมรภูมิ และทายาท
  2. ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป
  3. ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญราชการชายแดน
  4. ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชน
  5. ผู้ถือบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการชั้นที่ 1 2 3 และ 4
  6. ผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ 1
  7. ผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ราชการสนาม กรณีไปทำการรบในงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป กรณีพิพาทกับอินโดจีน กรณีสงครามมหาเอเชียบูรพา กรณีสงครามเกาหลี และกรณีสงครามเวียดนาม
  8. ผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 1
 4. ผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พุทธศักราช 2546 แสดงบัตรประจำตัวประชาชนเมื่อมาใช้บริการรถโดยสาร ประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและรถของผู้ ประกอบการที่เดินรถร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 5. ผู้พิการทุกประเภท ได้แก่ คนพิการที่เห็นเป็นประจักษ์ หรือคนพิการที่ถือบัตรสมาชิกสมาคมคนพิการสมาคม ใดสมาคมหนึ่ง ในเส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทาง ต่อเนื่องและหมวด 4 กรุงเทพมหานคร
เงื่อนไขการใช้ตั๋วรายสัปดาห์และรายเดือน

ผู้ซื้อตั๋วรายสัปดาห์และรายเดือน (เฉพาะรถหมวด 1) โดยมีเงื่อนไขการใช้ตั๋ว ดังนี้

 1. ผู้ซื้อตั๋วรายสัปดาห์ และรายเดือนสามารถใช้เดินทางไปกับรถขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ทุกสาย (ยกเว้นรถเอกชนร่วมบริการ) ไม่จำกัดจำนวนเที่ยวภายในวันที่ที่กำหนดไว้ในตั๋ว
 2. ผู้ซื้อตั๋วรายสัปดาห์และรายเดือนของรถธรรมดา ไม่สามารถเดินทางด้วยรถปรับอากาศได้
 3. ผู้ซื้อตั๋วรายสัปดาห์และรายเดือนของรถปรับอากาศ สามารถเดินทางด้วยรถธรรมดาได้ด้วย
 4. ผู้ซื้อตั๋วรายสัปดาห์และรายเดือน สามารถใช้บริการได้กับรถทุกชนิดที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จัดให้มีบริการอยู่ในปัจจุบัน โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม (รถบริการบนทางด่วน รถบริการตลอดคืน)
เงื่อนไขการใช้บัตรเดือนสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

บัตรล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ประเภทรายเดือนสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา (เฉพาะรถหมวด 1) โดยมีเงื่อนไขการใช้บัตร ดังนี้

 1. นักเรียน นิสิต นักศึกษาในเครื่องแบบ หรือแสดงบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา
 2. ใช้เดินทางได้กับรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพทุกสาย (ยกเว้นรถเอกชนร่วมบริการ) ไม่จำกัดจำนวนเที่ยว ภายในวันที่ที่กำหนดไว้ในบัตร
 3. บัตรเดือนรถธรรมดาไม่สามารถเดินทางด้วยรถปรับอากาศได้
 4. บัตรเดือนรถปรับอากาศสามารถเดินทางด้วยรถธรรมดาได้ด้วย
 5. สามารถใช้บริการได้กับรถทุกลักษณะ ที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจัดให้มีบริการอยู่ในปัจจุบัน โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม (รถบริการบนทางด่วน รถบริการตลอดคืน)
ราคาบัตรล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา
ราคาจำหน่ายบัตรล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา
ประเภท

นักเรียนตั้งแต่ ม.3 ลงมา

(บาท/ใบ)

นักเรียนตั้งแต่ ม.4 ขึ้นไป

นิสิต นักศึกษา

(บาท/ใบ)

รถโดยสารธรรมดา

135

คิดราคา 1 ใน 3 ของราคาตั๋วเดือน

ของรถโดยสารธรรมดา (400 บาท)

270

คิดราคา 2 ใน 3 ของราคาตั๋วเดือน

ของรถโดยสารธรรมดา (400 บาท)

รถโดยสารปรับอากาศ

270

คิดราคา 1 ใน 3 ของราคาตั๋วเดือน

ของรถโดยสารปรับอากาศ (800 บาท)

540

คิดราคา 2 ใน 3 ของราคาตั๋วเดือน

ของรถโดยสารปรับอากาศ (800 บาท)

 

ค่าโดยสารครึ่งราคารวมค่าธรรมเนียม: 
ประเภทรถ: 
รถปรับอากาศ(ขาว - น้ำเงิน)
ค่าโดยสาร: 
ค่าโดยสารรวมค่าธรรมเนียม(บาท)ค่าโดยสารครึ่งราคารวมค่าธรรมเนียม(บาท)
12.00
8.00
14.00
10.00
16.00
11.00
18.00
13.00
20.00
14.00
ประเภทรถ: 
รถปรับอากาศ(ยูโรทู)
ค่าโดยสาร: 
ค่าโดยสารรวมค่าธรรมเนียม(บาท)ค่าโดยสารครึ่งราคารวมค่าธรรมเนียม(บาท)
13.00
9.00
15.00
11.00
17.00
12.00
19.00
14.00
21.00
15.00
23.00
16.00
25.00
18.00
ประเภทรถ: 
รถปรับอากาศ ใช้ก๊าซ(NGV 489)
ค่าโดยสาร: 
ค่าโดยสารรวมค่าธรรมเนียม(บาท)ค่าโดยสารครึ่งราคารวมค่าธรรมเนียม(บาท)
15.00
11.00
20.00
14.00
25.00
18.00
ราคาจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า: 
ประเภทตั๋ว: 
รายสัปดาห์
ประเภทรถ: 
รถโดยสารธรรมดา
ราคา: 
120.00
บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า ประเถทบุคคลทั่วไป รถธรรมดา
ประเภทตั๋ว: 
รายสัปดาห์
ประเภทรถ: 
รถโดยสารปรับอากาศ
ราคา: 
255.00
บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า ประเถทบุคคลทั่วไป รถปรับอากาศ
ประเภทตั๋ว: 
รายเดือน
ประเภทรถ: 
รถโดยสารธรรมดา
ราคา: 
480.00
บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า ประเถทบุคคลทั่วไป รถธรรมดา
ประเภทตั๋ว: 
รายเดือน
ประเภทรถ: 
รถโดยสารปรับอากาศ
ราคา: 
1,020.00
บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า ประเถทบุคคลทั่วไป รถปรับอากาศ
ประเภทตั๋ว: 
รายเดือน
ประเภทรถ: 
รถโดยสารธรรมดา
ราคา: 
135.00
ประเภทตั๋ว: 
รายเดือน
ประเภทรถ: 
รถโดยสารปรับอากาศ
ราคา: 
270.00
ประเภทตั๋ว: 
รายเดือน
ประเภทรถ: 
รถโดยสารธรรมดา
ราคา: 
270.00
ประเภทตั๋ว: 
รายเดือน
ประเภทรถ: 
รถโดยสารปรับอากาศ
ราคา: 
540.00
ภาพประกอบ: 
ปกคู่มือการใช้งานบัตรโดยสาร ขสมก. หน้าแรก
ปกคู่มือการใช้งานบัตรโดยสาร ขสมก. หน้าสอง