จัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับที่ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง วันที่รับเอกสาร วันที่ยื่นซอง วันที่เปิดซอง/ประมูล เอกสาร
61 12/06/2566 เช่าใช้ระบบสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 998,952.00 12/06/2566 - 21/06/2566 22/06/2566 23/06/2566
62 08/06/2566 เช่าใช้บริการระบบ Leased Line Internet และระบบ Wi-Fi พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,197,865.00 08/06/2566 - 19/06/2566 20/06/2566 21/06/2566
63 25/05/2566 จ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน 11 อัตรา จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 2,940,300.00 25/05/2566 - 06/06/2566 07/06/2566 08/06/2566
64 24/05/2566 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์รวมอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมติดตั้ง จำนวน 300 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 56,710,000.00 24/05/2566 - 26/06/2566 27/06/2566 28/06/2566
65 24/05/2566 ว่าจ้างแพทย์ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 801,900.00 24/05/2566 - 02/06/2566 06/06/2566 07/06/2566
66 23/05/2566 จ้างตรวจสุขภาพประจำปี 2566 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 3,415,620.00 23/05/2566 - 01/06/2566 02/06/2566 06/06/2566
67 02/05/2566 จ้างประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆด้วยรถโดยสารประจำทางของ ขสมก. จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 9,469,500.00 02/05/2566 - 16/05/2566 22/05/2566 23/05/2566
68 30/03/2566 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2563 และทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2564 ของเขตการเดินรถที่ 3 ด้วยวิธีขายทอดตลาด 9,050.00 30/03/2566 - 24/04/2566 25/04/2566 25/04/2566
69 14/02/2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมพื้นอู่บรมราชนนี เขตการเดินรถ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 553,000.00 14/02/2566 14/02/2566 14/02/2566
70 14/02/2566 ประกาศขายกระดาษ (เอกสารทำลาย) และถังเปล่าบรรจุแอลกอฮอล์ ของเขตการเดินรถที่ 2 วิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2566 - 22/02/2566 23/02/2566 23/02/2566
71 19/01/2566 ประกาศประกวดราคาเรื่องซื้อเครื่องระบบไฟฟ้าสำรอง (Generator) ขนาด 500 Kv สำหรับอาคาร ขสมก. 6 ชั้น และห้องดาต้าเซ็นเตอร์ พร้อมติดตั้ง (ทักษกร) จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 5,990,000.00 19/01/2566 - 02/02/2566 03/02/2566 06/02/2566
72 19/01/2566 ประกาศประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,155,117.00 19/01/2566 - 02/02/2566 03/02/2566 06/02/2566
73 17/01/2566 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2563 และทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2564 ของเขตการเดินรถที่ 2 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีขายทอดตลาด 11,468.00 17/01/2566 - 06/02/2566 17/01/2566 - 06/02/2566 07/02/2566
74 13/01/2566 สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี 2566 เดือน พ.ย.65 ทุกวิธี
75 13/01/2566 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและอุปกรณ์ จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,906,740.00 13/01/2566 - 24/01/2566 25/01/2566 26/01/2566
76 03/01/2566 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งหรือพร้อมติดตั้งหรือติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,106,200.00
77 23/12/2565 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำเสื้อโปโลติดโลโก้ ขสมก. จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 2,675,053.50 23/12/2565 - 04/01/2566 05/01/2566 06/01/2566
78 16/12/2565 ประกาศองค์การ เรื่องเชิญชวนให้เอกชนยื่นความประสงค์ ติดภาพโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจำทางธรรมดา จำนวน 1,520 คัน ประกาศเชิญชวน 17,480,000.00 21/12/2565 21/12/2565 21/12/2565
79 16/12/2565 ประกาศยกเลิกเชิญชวนให้เอกชนยื่นความประสงค์ ติดภาพโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจำทางธรรมดา จำนวน ๑,๕๒๐ คัน ประกาศเชิญชวน 0.00
80 29/11/2565 สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี 2566 ทุกวิธี
81 23/11/2565 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนหรือตั้งพื้นพร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๑ เครื่อง งบลงทุน จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 1,106,200.00 23/11/2565 - 02/12/2565 06/12/2565 07/12/2565
82 19/10/2565 ประกาศยกเลิกโครงการว่าจ้างมี่ปรึกษาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้านบัญชี มาตราฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินและสัญญาเช่า โดยคัดเลือก 3,368,090.00 19/10/2565 19/10/2565 19/10/2565
83 03/10/2565 จำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพไม่ใช้งาน ของเขตการเดินรถที่ 7 จำนวน 10 รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง 242,412.75 03/10/2565 - 18/10/2565 03/10/2565 - 18/10/2565 19/10/2565
84 20/09/2565 ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2563 และทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2564 ของเขตการเดินรถที่ 2 ขายทอดตลาด
85 16/09/2565 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 960,260.80 16/09/2565 - 23/09/2565 26/09/2565 27/09/2565
86 14/09/2565 ยกเลิกประกาศประกวดราคาเรื่อง จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 0.00 14/09/2565 14/09/2565 14/09/2565
87 08/09/2565 ประกาศยกเลิกจ้างพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นด้านบริการข้อมูลการเดินทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0.00 08/09/2565 08/09/2565 08/09/2565
88 07/09/2565 จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานใหญ่ และเขตการเดินรถที่ 1-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13,032,600.00 07/09/2565 - 14/09/2565 15/09/2565 16/09/2565
89 31/08/2565 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2563 - 2564 จำนวน 221 รายการ ของเขตการเดินรถที่ 2 ด้วยวิธีขายทอดตลาด 9,908.00 31/08/2565 - 20/09/2565 21/09/2565
90 31/08/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2564 ของสำนักงานใหญ่ วิธีขายทอดตลาด 31/08/2565 31/08/2565 31/08/2565

Pages