จัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับที่ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง วันที่รับเอกสาร วันที่ยื่นซอง วันที่เปิดซอง/ประมูล เอกสาร
1 09/04/2567 ประกาศประกวดราคา จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11,973,300.00 09/04/2567 - 01/05/2567 02/05/2567 03/05/2567
2 05/04/2567 ประกาศยกเลิก จ้างแพทย์ พยาบาลวิชาชีพพร้อมเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,711,400.00
3 27/03/2567 ประกาศประกวดราคาเช่าใช้อุปกรณ์สำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์แม่ข่าย San Storag พร้อมติดตั้ง จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 2,391,450.00 27/03/2567 - 03/04/2567 04/04/2567 05/04/2567
4 25/03/2567 จ้างโครงการระบบสำรองช่วยสนับสนุนการทำงาน การบริหารจัดการทรัพยากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18,000,000.00 25/03/2567 - 19/04/2567 22/04/2567 23/04/2567
5 15/03/2567 ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 815,340.00 15/03/2567 - 25/03/2567 26/03/2567 27/03/2567
6 14/03/2567 จ้างแพทย์ พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,711,400.00 14/03/2567 - 25/03/2567 26/03/2567 27/03/2567
7 11/03/2567 เช่าใช้บริการคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ สำหรับรองรับการพัฒนาระบบของ ขสมก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,489,440.00 11/03/2567 - 20/03/2567 21/03/2567 22/03/2567
8 05/03/2567 ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 358,824.50 05/03/2567 - 14/03/2567 15/03/2567 18/03/2567
9 05/03/2567 ประะกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะทำงาน หมวดเครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 13 รายการ งบลงทุนประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 644,980.00 05/03/2567 - 12/03/2567 13/03/2567 14/03/2567
10 28/02/2567 ยกเลิกประกาศ ซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น เครื่องนับเหรียญแบบตั้งโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 874,666.00
11 28/02/2567 ประกาศประกวราคาจ้างตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,167,840.00 28/02/2567 - 06/03/2567 07/03/2567 08/03/2567
12 22/02/2567 ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการ ขสมก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 54,972,500.00 22/02/2567 - 22/03/2567 25/03/2567 26/03/2567
13 20/02/2567 ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งหรือแขวนพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,382,100.00
14 20/02/2567 สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี 2567 งวดประจำเดือน ตุลาคม 2566 ทุกวิธี
15 14/02/2567 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งหรือแขวน พร้อมติดตั้ง งบลงทุนปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,382,100.00 14/02/2567 - 21/02/2567 22/02/2567 23/02/2567
16 06/02/2567 ซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น เครื่องนับเหรียญแบบตั้งโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 874,666.00 06/02/2567 - 15/02/2567 16/02/2567 19/02/2567
17 06/02/2567 ประกาศยกเลิกเช่าใช้บริการคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ สำหรับระบบการจัดการข้อมูลและสวัสดิการพนักงาน ขสมก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,489,440.00
18 22/01/2567 จำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพไม่ใช้งาน เขตการเดินรถที่ 4 จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2567 22/01/2567 - 29/01/2567 29/01/2567
19 08/01/2567 เช่าใช้บริการคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ สำหรับระบบการจัดการข้อมูลสวัสดิการพนักงาน ขสมก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,489,440.00 08/01/2567 - 16/01/2567 17/01/2567 18/01/2567
20 08/01/2567 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบ Security Information And Event Management จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 3,500,000.00 08/01/2567 - 15/01/2567 16/01/2567 17/01/2567
21 20/12/2566 ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบให้แก่พนักงานประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,512,937.75 20/12/2566 - 08/01/2567 09/01/2567 10/01/2567
22 15/12/2566 เช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตั้ง ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 772,000,000.00 15/12/2566 - 16/01/2567 17/01/2567 18/01/2567
23 06/12/2566 จ้างโครงการเชื่อมต่อข้อมูลการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กับ สปสช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,210,000.00 06/12/2566 - 14/12/2566 15/12/2566 18/12/2566
24 30/11/2566 จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อม License SAP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,940,000.00 30/11/2566 - 19/12/2566 20/12/2566 21/12/2566
25 30/11/2566 ประกาศประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การเดินทางเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะและเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ ขสมก. จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 9,989,500.00 30/11/2566 - 18/12/2566 19/12/2566 20/12/2566
26 22/11/2566 ประกาศประกวดราคาเรื่องซื้อแก้วเก็บอุณหภูมิมีหูหิ้วสกรีน 2 ตำแหน่ง สีเขียวอ่อน จำนวน 13,000 ใบ เลขที่ 32-2566 ลว.22 พ.ย.2566 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 3,060,200.00 22/11/2566 - 29/11/2566 30/11/2566 01/12/2566
27 06/10/2566 จำหน่ายเอกสารและแบบพิมพ์ต่างๆของเขตการเดินรถที่ 7 จำนวน 2 รายการ โดยววิธีเฉพาะเจาะจง 09/10/2566 - 25/10/2566 09/10/2566 - 25/10/2566 26/10/2566
28 06/09/2566 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการการจัดการข้อมูลบุคคลและสวัสดิการพนักงาน ขสมก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,990,030.00 06/09/2566 - 13/09/2566 14/09/2566 15/09/2566
29 29/08/2566 ประกาศประกวดราคาจ้างแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 801,900.00 29/08/2566 - 07/09/2566 08/09/2566 11/09/2566
30 29/08/2566 ประกาศยกเลิกจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการและการติดตามผลการดำเนินงานเหมาซ่อมรถโดยสารประจำทาง ขสมก.(Thaksakorn) จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 10,000,000.00

Pages