สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ จำนวน 5 เรื่อง (บทความที่ อ.31-35) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ