No name ปี all

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
141 ซ.13/2562 26 ธ.ค.62 บริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด สัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้ง หรือแขวนพร้อมติดตั้ง
142 ซ.12/2563 ลว.10 ก.ย.63 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สัญญาประกันอัคคีภัยทรัพย์สินที่ทำการสำนักงานใหญ่
143 ซ.12/2562 ลว.19 ธ.ค.62 บริษัท โมชดารา จำกัด สัญญาซื้อขายเครื่องนับธนบัตร และเครื่องนับเหรียญ
144 ซ.11/2563 ลว.09 ก.ย.63 บริษัท ฟลอรอลแมนูแฟคเจอริ่ง กรุ๊ป จำกัด สัญญาซื้อขายเจลแอลกอฮอล์ ชนิดหลอด ขนาด 30 ml. จำนวน 30,000 หลอด
145 ซ.11/2562 ลว.19 ธ.ค.62 บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด สัญญาซื้อขายเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
146 ซ.10/2563 ลว.31 ก.ค.63 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สัญญาประกันอัคคีภัยคุ้มครองทรัพย์สิน เขตการเดินรถที่ 7 (อู่บางบัวทอง)
147 ซ.10/2562 ลว.16 ธ.ค.62 บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จำกัด สัญญาซื้อขายเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อประปา
148 ซ.09/2564 ลว.1 มิ.ย.64 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สัญญาประกันอัคคีภัยทรัพย์สิน ขดร.7 กปด.1 (อู่เทศบาลบางบัวทอง)
149 ซ.09/2562 ลว.25 พ.ย.62 บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด สัญญาซื้อขายชุดเครื่องเสียง PA จำนวน 2 ชุด
150 ซ.08/2564 ลว.8 เม.ย.64 บริษัท เวสท์ รีโคเวอรี่ จำกัด สัญญาซื้อขายมันเครื่องใช้แล้ว
151 ซ.08/2562 ลว.28 ต.ค.2562 ร้านค้าน้ำดื่มดีวอยด์ สัญญาซื้อขายน้ำดิ่มดีวอยด์
152 ซ.07/2564 ลว.25 มี.ค.64 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สัญญาประกันภัยสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ ของ ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประจำปี พ.ศ.2564
153 ซ.07/2562 ลว.1 ตค.62 บริษัท เวสท์ รีโคเวอรี่ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขยายเวลาซื้อขายน้ำมันเครื่องใช้แล้ว
154 ซ.06/2564 ลว.23 ก.พ.64 บริษัท วิทช์ ดีไซด์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด สัญญาซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ
155 ซ.06/2562 ลว.30 เม.ย. 62 บริษัท สมหวัง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด สัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแนวพร้อมติดตั้ง
156 ซ.05/2564 ลว.9 ก.พ.64 บริษัท คีนน์ จำกัด สัญญาซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ชนิดไม่ติดไฟ ขนาด 20 ลิตร จำนวน 100 แกลลอน
157 ซ.05/2562 ลว.30 เม.ย. 62 บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด สัญญาซื้อเครื่องปริ้นเตอร์อิ้งเจ็ทขนาดใหญ่จำนวน 1 เครื่อง
158 ซ.04/2564 ลว.5 ก.พ.64 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สัญญาประกันอัคคีภัยทรัพย์สิน เขตการเดินรถที่ 1 กปด.1 (อู่บางเขน) และ กปด.2,3 (อู่รังสิต)
159 ซ.04/2562 ลว.26 เม.ย. 62 บริษัท แอลโคเทค จำกัด สัญญาซื้อขายเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอร์
160 ซ.03/2564 ลว.19 ม.ค.64 บริษัท เวสท์ รีโคเวอรี่ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการต่ออายุสัญญาซื้อขายน้ำมันเครื่องใช้แล้ว

Pages