No name ปี all

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
121 ร 10/2564 ลว.20 มี.ค.64 บริษัท สันติมิตรขนส่ง จำกัด สัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย 132
122 ร 09/2564 ลว.11 มี.ค.64 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปรับลดอัตราค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ ยูโรทู ยี่ห้อฮีโน่ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื่อเพลิง (NGV)
123 ร 08/2564 ลว.25 ก.พ.64 บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปรับลดอัตราค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ ยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน
124 ร 07/2564 ลว.11 ก.พ.64 บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปรับลดอัตราค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ฉบับที่ 9
125 ร 06/2564 ลว.1 ก.พ.64 บริษัท ไพศาลสามัคคีขนส่ง จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการยกเลิกสัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทาง ปรับอากาศ สาย 139,207
126 ร 05/2564 ลว.1 ก.พ.64 บริษัท ไพศาลสามัคคีขนส่ง จำกัด สัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย 92
127 ร 03/2564 ลว.12 ม.ค.64 บริษัท สมาร์ทบัท จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการยกเลิกสัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทาง ปรับอากาศ สาย 542
128 ร 02/2564 ลว.12 ม.ค.64 บริษัท สมาร์ทบัท จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการยกเลิกสัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทาง ธรรมดา สาย 27,58
129 ร 01/2564 ลว.12 ม.ค.64 บริษัท สมาร์ทบัท จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการยกเลิกสัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทาง ปรับอากาศ สาย 545
130 พธ014/2558 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สัญญาบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม สัญญาอนุให้ ขสมก.ใช้พื้นที่ รฟม.เพื่อเป็นที่จอดรถโดยสารประจำทาง เขตการเดินรถที่4 (อู่พระราม9) เลขที่ พธ 014/2558
131 พธ014/2558 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สัญญาอนุญาตให้ ขสมก. ใช้พื้นที่ของ รฟม. เพื่อเป็นที่จอดรถโดยสารประจำทาง เลขที่ พธ014/2558 ลงวันที่ 21 ก.ย.58 (อู่พระราม 9) ขดร.4
132 พท.014/2558 12 มี.ค.63 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมสัญญาอนุญาตให้ ขสมก.ใช้พื้นที่ รฟม. เพื่อเป็นที่จอดรถโดยสารประจำทาง อู่พระราม 9 ขดร.4
133 พ.03/2563 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3
134 พ.02/2563 ลว.24 มี.ค.63 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2
135 ทด.005/2565 การท่าเรือแห่งประเทศไทย สัญญาเช่าที่ดิน บริเวณริมถนนทางเข้า-ออก การท่าเรือแห่งประเทศไทย ตรงข้ามอาคารฝ่ายการช่างของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
136 ทด.003/2564 ลว.22 ม.ค.64 การท่าเรือแห่งประเทศไทย สัญญาเช่าที่ดิน บริเวณหัวโค้งตรงข้ามสำนักแพทย์และอนามัย ขดร.4
137 ซ.8/2563 ลว.26 พ.ค.63 บริษัท วิคทอรี่ อินสตรูเมนท์ จำกัด บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาซื้อขายเครื่องตรวจวัดควันดำระบบวัดความทึบแสง แบบไหลผ่าน พร้อมอูปกรณ์ 2 เครื่อง
138 ซ.7/2563 ลว.25 พ.ค.63 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สัญญาประกันภัยสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ ของ ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประจำปี พ.ศ.2563
139 ซ.6/2565 26.เม.ย.65 บริษัท เวสท์ รีโคเวอรี่ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการซื้อขายน้ำมันเครื่องใช้แล้ว
140 ซ.6/2563 ลว.8 เม.ย.62 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สัญญาประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

Pages